Skip to main content Skip to footer

KREATIVITET - ENERGI – TRIVSEL – MEISTRING

Gjennom kulturskulen sine aktivitetar, er vi med å skape gode opplevingar for barn og unge i Herøy kommune. Med kombinasjonar av kreativitet, energi, trivsel og meistring i fagtilboda, bidreg vi til å styrke oppvekstvilkåra i kommuna vår.

Herøy kulturskule har som strategi å tilpasse seg skiftande tider, men likevel halde på nokre tradisjonelle prinsipp. Det er ikkje noko nytt at trendar og sjangrar innan musikk endrar seg, og teknologiutviklinga gjer at slike endringar skjer fort. Men for å bli flink på eit instrument, song, drama, visuell kunst, dans og meir, må ein lære seg å øve. Dette medfører ofte keisame repetisjonar. Når ein er ung og rastlaus og van med at det skal skje noko nytt heile tida, kan timane i lag med lærar i kulturskulen ei motvekt til dette. Med individuell oppfølging blir det sett opp mål med læringa, som endar med å opptre på scene framfor publikum i løpet av skuleåret. Det skjer mykje med eleven gjennom eit skuleår, og etter kvart dukkar det opp kjensle av meistring og sjølvtillit etter å ha jobba hardt for å nå måla. 

Den gleda over meistring og auka sjølvtillit ser vi heldigvis mykje av, og vi ynskjer at endå fleire born og unge skal få oppleve dette i Herøy kulturskule.